ClaimAir logo ClaimAir

1 Úvodní ustanovení

Tato pravidla ochrany dat (dále jen „pravidla“) obchodní společnosti ClaimAir s.r.o., se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 048 39 692, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 254500 (dále jen „poskytovatel“) upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti ochrany dat související se smlouvou uzavřenou dle Všeobecných podmínek (dále jen „služba“ a „smlouva o poskytování služeb“) uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“).

Pravidla tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.

2 Ochrana osobních údajů uživatele

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována obecně závaznými právními předpisy.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa elektronické pošty, datum narození, telefonní číslo, čísla věrnostních karet, čísla účtů u peněžních ústavů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Osobní údaje uživatele mohou být předávány třetím osobám, zejména bankám a provozovatelům karetních asociací. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 2, čtvrtý odstavec) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a může požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3 Ochrana osobních údajů třetích osob

V souvislosti s provozem služby může ze strany poskytovatele (z popudu uživatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob uložených uživatelem v rámci služby.

Osobním údajem se pro účely smlouvy o poskytování služeb rozumí informace týkající se fyzických osob, které podléhají ochraně zákona o ochraně osobních údajů a které byly uživatelem či jinou osobou uloženy na server v rámci služby.

Uživatel se zavazuje zajistit souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů v rámci služby.

4 Zasílání obchodních sdělené a ukládání cookies

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na elektronickou adresu uživatele.

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Potřebujete se na něco zeptat?
Napište nám