ClaimAir logo ClaimAir

Přečtěte si tyto Všeobecné podmínky pečlivě před používáním webových stránek http://www.claimair.com (dále jen jako “webová stránka”).

Tyto webové stránky a službu ClaimAir provozuje společnost ClaimAir s.r.o., se sídlem Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 04839692, společnost založená dle českého práva.

Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na všechny návštěvníky a uživatele webové stránky.

Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek bylo neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení jakýmkoliv způsobem.

1 Definice

„Aerolinka“: Letecký dopravce provozující leteckou dopravu cestujících.

“ClaimAir”: “ClaimAir”: ClaimAir s.r.o., se sídlem Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 04839692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 254500.

“Smlouva”: Smlouva mezi ClaimAir a klientem na základě souhlasu klienta s těmito Všeobecnými podmínkami, které jsou její nedílnou součástí.

“Příslušná legislativa”: Zákony a jiné právní předpisy, včetně evropských právních předpisů, které zakládají právní rámec pro nároky cestujících v letecké dopravě.

“Nárok(y)”: Jakýkoliv nárok, finanční či nefinanční, vznikající z Příslušné legislativy.

“Kompenzace”: Finanční částka vyplacená Aerolinkou jako plnění vyplývající z Nároku.

“Klient”: Osoba, která má nárok na kompenzaci na základě příslušné legislativy nebo osoba zastupující takovou osobu (na základě příslušné plné moci), a která pověří ClaimAir, aby ji zastupoval při uplatnění jejích Nároků. V případě, že osoba oprávněná na Kompenzaci je nezletilá, Klientem se stávají její zákonní zástupci - rodiče či opatrovníci.

“Případ”: Soubor dokumentů a informací poskytnutých klientem a nashromážděných ClaimAir za účelem uplatnění nároku a získání kompenzace.

“Platba”: Finanční částka vyplacená od ClaimAir Klientovi. Částka je rovna Kompenzaci ponížené o provizi a další příslušné poplatky.

“Plná moc”: Pověření Klienta, na jehož základě může ClaimAir jednat Klientovým jménem v příslušné záležitosti při uplatnění Nároku vůči Aerolinkám (více vysvětleno v Části 6 – Plná moc).

“Postoupení pohledávky”: Formální akt, kterým Klient postoupí vlastnictví Nároku ve prospěch ClaimAir za účelem provedení Právních kroků (více vysvětleno v Části 7 - Postoupení pohledávky).

„Provize“: Odměna ClaimAir za úspěšné vymožení Kompenzace pro Klienta (podrobněji část 8 - Provize).

“Elektronický podpis”: Elektronická značka, pomocí které Klient potvrzuje smlouvu s ClaimAir a potvrzuje pravost poskytnutých informací a dokumentů.

“Národní Dozorčí Orgány”: Příslušné státní orgány kompetentní k dozoru nad dodržováním práv pasažérů letecké dopravy.

“Právní kroky”: Kroky učiněné za účelem vymáhání nároků cestujících v letecké dopravě prostřednictvím Národních Dozorčích Orgánů nebo soudního řízení.

“Spolupracující advokátní kancelář(e)”: Advokátní kancelář(e) v úzké spolupráci s ClaimAir oprávněné poskytovat právní služby v příslušné zemi.

2 Služby

ClaimAir získává Klientům Kompenzace, na které mají u Aerolinky právní Nárok na základě Příslušné legislativy.

ClaimAir provozuje Webové stránky za účelem informovat návštěvníky o právech cestujících v letecké dopravě a případných Nárocích.

Webová stránka také slouží pro shromáždění informací a dokumentů od Klienta za účelem posouzení Nároku, uzavření smlouvy a informování Klienta o stavu jeho případu.

Další nezbytné dokumenty a informace mohou být předány ClaimAir také e-mailem, faxem nebo telefonicky.

Jakmile ClaimAir obdrží všechny potřebné informace, vyhodnotí vše potřebné pro účely uplatnění Nároku. Klient bude informován o výsledku vyhodnocení, přijetí Plné moci a identifikačním čísle Případu.

Po přijetí Nároku od Klienta k vymáhání ClaimAir bez prodlení zašle oficiální stížnost či výzvu příslušné Aerolince a postará se o další komunikaci s ní. Klient udělením Plné moci a/nebo Postoupením pohledávky výslovně žádá o započetí služeb před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Když to bude nezbytné, ClaimAir může podniknout Právní kroky za účelem získání Kompenzace. Právní kroky jsou Klientovi předem oznámeny e-mailem společně s informací, že za Právní kroky bude Klientovi účtován poplatek dle Části 9 - Provize a poplatky.

V případě, že Klient odmítne, aby ClaimAir podnikal jakékoliv Právní kroky, Smlouva bude vypovězena s okamžitou platností v souladu s Částí 4 - Ukončení smlouvy.

Právní kroky mohou být provedeny s pomocí Spolupracující advokátní kanceláře. V takovém případě Klient souhlasí se sdílením údajů a informací vztahujících se k Případu se Spolupracující právní kanceláří.

V případě, že ClaimAir nebo Spolupracující advokátní kancelář zvolí cestu soudního řízení, ClaimAir hradí veškeré náklady a poplatky, které mohou vzniknout. Pokud soud skončí rozhodnutím o přiznání Nároku, ClaimAir je oprávněn si ponechat veškeré náhrady nákladů řízení, přiznané soudem a vyplacené Aerolinkou.

ClaimAir je oprávněn přijmout nebo odmítnout jakékoliv vyrovnání nabídnuté Aerolinkou, a to i bez souhlasu Klienta, pokud se nebude lišit od částky vymáhaného Nároku o více než 15%, nebo pokud je v zájmu Klienta takový krok učinit, jinak je povinen si vyžádat souhlas Klienta.

3 Uzavření smlouvy

Před odesláním Případu je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které vložil, a to i za účelem zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů. Případ odešle Klient kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Údaje uvedené v Případu jsou ClaimAir považovány za správné.

Odesláním Případu Klient navrhuje uzavření Smlouvy. Po doručení Případu ClaimAir bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jeho obdržení. Smlouva bude uzavřena, jakmile ClaimAir zhodnotí Nárok(y) jako oprávněné a informuje Klienta o přijetí Nároku k vymáhání emailem.

ClaimAir si vyhrazuje právo na odmítnutí Případu bez udání jakéhokoliv důvodu. V takovém případě bude ClaimAir informovat Klienta o svém rozhodnutí.

Vstupem do smluvního závazku s ClaimAir Klient potvrzuje, že je plně svéprávný a že zcela rozumí těmto Všeobecným podmínkám.

Smlouva s ClaimAir může být uzavřena v jazyce českém nebo anglickém, ledaže se strany výslovně dohodnou jinak. V českém a anglickém jazyce jsou dostupné i tyto Všeobecné podmínky.

Smlouvy a poskytnuté dokumenty jsou od okamžiku přijetí Nároku uloženy u ClaimAir, a to v elektronické formě. Přístup k uloženým dokumentům má výlučně ClaimAir, není-li v těchto Všeobecných podmínkách uvedeno jinak. Na žádost zpřístupní ClaimAir smlouvu a poskytnuté dokumenty Klientovi v elektronické formě. Dokumenty nelze zpřístupnit jiným třetím osobám, s výjimkou zákonem uložené povinnosti.

4 Ukončení smlouvy

Smlouva se považuje za ukončenou, jakmile je Kompenzace ponížená o Provizi pro ClaimAir a poplatky připsána na Klientův účet.

Smlouva je také ukončena v případě odvolání Plné moci a/nebo Postoupením pohledávky Klientem.

ClaimAir si vyhrazuje právo na ukončení smlouvy, a to, když ClaimAir vyhodnotí Nárok(y) jako dále nevymahatelné nebo jeho další vymáhání není ekonomicky proveditelné.

Smlouva může být okamžitě ukončena, pokud Klient poruší jakoukoliv část těchto Všeobecných podmínek. ClaimAir není povinen odůvodnit své rozhodnutí o ukončení smlouvy.

ClaimAir zašle Klientovi písemnou výpověď prostřednictvím emailu s účinky k okamžiku doručení.

ClaimAir si vyhrazuje právo jednostranně vypovědět smlouvu, pokud Klient publikuje veřejně přístupné přímé nebo nepřímé komentáře o společnosti nebo o konkrétním případu, ať již probíhajícího nebo uzavřeného, které mohou vážně poškodit pověst společnosti. Veřejnými připomínkami se rozumějí komentáře, které nejsou soukromě směřovány společnosti ClaimAir nebo které nejsou zahrnuty v definicích soukromých komentářů sociálních sítí, webové stránky sloužící k hodnocení společností nebo k jakémukoli jinému zdroji informací přístupnému veřejnosti.

ClaimAir si vyhrazuje právo jednostranně ukončit smlouvu v případě, že klient ohrožuje, vyhrožuje či škodí (veřejně nebo soukromě) některému ze zaměstnanců společnosti nebo samotné společnosti písemným, ústním, zvukovým nebo fyzickým způsobem nebo jakýmikoli známými a existujícími způsoby.

ClaimAir si vyhrazuje právo jednostranně ukončit smlouvu pokud Klient odmítá spolupracovat s ClaimAir v příslušném Případě ohledně informací, které jsou k plnění závazků a povinností vyplývající z této smlouvy považovány za nezbytné.

Klient má právo kdykoliv ukončit smlouvu bez uvedení důvodu, na základě písemné výpovědi prostřednictvím emailu, a to s účinky k okamžiku doručení.

V případě, že je po ukončení Smlouvy vyplacena Kompenzace v důsledku činnosti ClaimAir (po odeslání stížnosti Aerolince), vzniká nárok na Provizi (dle části 9 - Provize a poplatky), a ClaimAir je povinen ji vypořádat jako za trvání Smlouvy (část 10 - Zpracování platby).

V případě, že Klient ukončí Smlouvu po odeslání oficiální stížnosti či výzvy Aerolince, je povinen uhradit ClaimAir poplatek, který je plně odečitatelný od případné Provize (viz část 9 - Provize a poplatky).

V případě, že Klient vypoví Smlouvu po zahájení Právních aktivit, je povinen uhradit ClaimAir již zaplacené poplatky (např. soudní poplatky, advokátní poplatky, apod.).

5 Elektronický podpis

Podle nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 (nařízení eIDAS) a dle zákona č. 227/2000 Sb., zákon o elektronickém podpisu, v platném znění, mají elektronické podpisy stejné právní postavení jako ručně psané podpisy.

Klient bere na vědomí a zajišťuje, že dokumenty opatřené jeho elektronickým podpisem budou považovány za dokumenty podepsané Klientem.

6 Plná moc

Služby, které poskytuje ClaimAir, jsou provozovány na základě Plné moci a/nebo Postoupení pohledávky udělené Klientem.

Klient udělí ClaimAir Plnou moc a/nebo Postoupení pohledávky s Elektronickým podpisem v okamžiku udělení souhlasu s těmito Všeobecnými podmínkami.

Plná moc a/nebo Postoupení pohledávky nabývá účinnosti v den uzavření Smlouvy a vyprší písemným odvoláním Klienta, nebo jiným ukončením Smlouvy.

Pokud Spolupracující advokátní kancelář(e) vyžadují ručně podepsanou Plnou moc a/nebo Postoupení pohledávky, třeba i s notářským či jiným způsobem ověření, ClaimAir o této skutečnosti informuje Klienta. Aby bylo umožněno Případ dále zpracovávat, Klient je povinnen tento požadavek splnit a doručit požadované dokumenty společnosti ClaimAir bez zbytečného odkladu.

Klient udělením Plné moci opravňuje ClaimAir jednat jeho jménem v následujících činnostech:

 • K právnímu zastoupení při jednání s třetími stranami.
 • K získání veškerých potřebných informací, a to i v rámci jakýchkoliv správních a občanskoprávních řízení.
 • K podání stížnosti u orgánů odpovědných za prosazování práv cestujících v letecké dopravě, včetně těch zřízených v souladu s Článkem 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004.
 • K zastupování při učinění výzvy k plnění náhrady újmy či škody vůči letecké společnosti, kdy ClaimAir je oprávněn libovolně určit datum splatnosti tohoto nároku.
 • K zahájení, řízení a převzetí jakýchkoliv vyjednávání, ať už mimosoudních tak i soudních, potřebných k zajištění plnění náhrady újmy či škody od letecké společnosti.
 • K přijetí platby v souvislosti s náhradou újmy či škody na bankovní účet ClaimAir, a to včetně právních poplatků, které mohly při uplatňování vzniknout.
 • K odečtení veškerých poplatků náležících ClaimAir za poskytnutí služeb od částky přijaté od letecké společnosti v souvislosti s náhradou újmy či škody.
 • ClaimAir je oprávněn vybrat advokáta a uzavřít s ním jménem Klienta smlouvu, jejímž předmětem bude zastupování Klienta při mimosoudním, soudním i exekučním uplatnění Nároku vůči letecké společnosti. Advokát tak bude oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy, uzavírat smíry a narovnání, podávat opravné prostředky a vzdával se jich, to vše i tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Klient obdrží emailem elektronickou kopii Plné moci od ClaimAir, a to neprodleně po uzavření Smlouvy.

7 Postoupení pohledávky

Jestliže to bude nutné k provedení právních kroků, Klient může být požádán o podepsání dokumentu o Postoupení pohledávky. Tento dokument může být podepsán pomocí elektronického podpisu nebo ručně psaným podpisem ze strany Klienta.

Postoupení pohledávky nabývá účinnosti v den podpisu.

Klient má právo zrušit Postoupení pohledávky bez uvedení jakéhokoli důvodu. V případě, že toto zrušení znemožní společnosti ClaimAir pokračovat v Právních aktivitách, je Klient povinen uhradit všechny případné poplatky dle části 4 - Ukončení smlouvy a dle části 9 - Provize a poplatky.

ClaimAir si vyhrazuje právo kdykoli ukončit Smlouvu, pokud usoudí, že Nároky jsou dále nevymahatelné nebo je-li další provedení Právních kroků ekonomicky nevýhodné. V takovém případě je Postoupení pohledávky s okamžitou platností ukončeno a vlastnictví nároku přechází z ClaimAir zpět na Klienta.

V případě, že je Kompenzace vyplacena až po nabytí účinnosti Postoupení pohledávky, má ClaimAir nárok pouze na Provizi a další příslušné poplatky v souladu s částí 9 - Provize a poplatky. ClaimAir i Klient jsou povinni se vypořádat stejným způsobem jako před nabytím účinnosti Postoupení pohledávky.

8 Závazky

ClaimAir nezaručuje úspěšné vymáhání Nároku.

ClaimAir se zaručuje, že vynaloží veškerou snahu při vymáhání Nároku.

ClaimAir nenese odpovědnost za škodu spočívající v ušlém zisku nebo jiné nepřímé škody vznikající z užívání služeb ClaimAir při vymáhání Nároku.

ClaimAir nenese odpovědnost za škodu spočívající v ušlém zisku nebo jiné nepřímé škody vznikající z nemožnosti ClaimAir převést Platbu na Klientův účet z důvodu mimořádné události nebo pokud Klient neposkytne správné informace k platbě.

9 Provize a poplatky

ClaimAir si ponechá 25% z obdržené částky Kompenzace jako svou Provizi. V případě, že ClaimAir neuspěje ve vymáhání Nároku, žádná Provize se neúčtuje.

Právo na Provizi vzniká, jakmile je částka Kompenzace připsána na účet ClaimAir nebo je Kompenzace vyplacena Aerolinkou přímo na účet Klienta.

V případě, že je Kompenzace vyplacena Aerolinkou na účet Klienta, Klient je povinen odvést Provizi ClaimAir nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení Kompenzace.

V případě, že jsou jménem Klienta podniknuty příslušné Právní kroky, Klientovi bude navíc k provizi odečten poplatek za právní služby ve výši 25% z obdržené kompenzace.

V případě, že je jménem Klienta odeslána oficiální stížnost nebo výzva Aerolince, Klientovi bude účtován jednorázový poplatek ve výši 50,- EUR, který však bude účtován jen v případě a bude splatný teprve v okamžiku, pokud Klient ukončí Smlouvu před vyplacením Kompenzace. V případě vyplacení Kompenzace je tento poplatek plně započitatelný na částku Provize a ClaimAir má nárok na Provizi sníženou o již zaplacený poplatek za odeslání stížnosti či výzvy.

V případě, že je Kompenzace vyplacena jinak než v penězích (například cestovní poukaz, věrnostní body nebo podobné) Klientovi je naúčtována Provize a poplatek za právní služby ve výši 25% (pokud je splatný) z hodnoty obdržené Kompenzace. Jestliže poplatek takto nelze stanovit, musí být jeho výše sjednána předem před přijetím Kompenzace.

V případě, že Klient poskytne nesprávné platební údaje, ClaimAir je oprávněn naúčtovat Klientovi poplatek ve výši 30,- EUR na pokrytí interních nákladů spojených se zpracováním platby.

Klient nese veškeré náklady pramenící z převodu Platby dle Části 10 – Zpracování platby.

V případě, že je Klientovi účtován poplatek, který nemůže být odečten od celkové částky Kompenzace, je Klient povinen zaplatit tento poplatek ClaimAir, a to nejdéle do pěti pracovních dnů od výzvy k zaplacení.

Provize a veškeré poplatky uvedené výše neobsahují DPH. Pokud má Klient trvalé bydliště na území Evropské Unie, 21% DPH je účtováno k tíži Klienta. Pro názornost a jako příklad kalkulace DPH bude v případě Provize Klientovi zároveň účtováno 5,25% z obdržené částky Kompenzace jako DPH.

Faktury související s poskytováním Služeb nejsou standardně vydávány. V případech stanovených zákonem je na požádání Klientovi vydán daňový doklad o poskytnutí služby.

10 Zpracování platby

Aerolinka je požádána o vyplacení Kompenzace na účet ClaimAir.

Platba je převedena ClaimAir na účet Klienta nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení Kompenzace, pokud není sjednáno jinak.

Platba bude převedena pouze v EUR. Jakékoliv ztráty z převodu do jiné měny nebo poplatky za převod do jiné měny nebo úroky nemohou být vyžadovány od ClaimAir.

V případě, že Klient poskytne nesprávné platební údaje a Platba se vrátí na účet ClaimAir, bude Klient o této záležitosti informován prostřednictvím emailu.

Následující způsoby platby jsou podporovány:

 • TransferWise (http://www.transferwise.com) - Platba bude převedena pomocí služby TransferWise přes Klientovu emailovou adresu, která je použita při komunikaci, pokud není sjednáno jinak. Klientovi budou naúčtovány poplatky související s využitím této služby.
 • Převod na bankovní účet – Platba bude převedena na bankovní účet Klienta. Klientovi budou naúčtovány poplatky související s převodem.

V případě, že existují poplatky, které dluží Klient ClaimAir, následující způsoby platby jsou podporovány:

 • Bankovní převod – Platba bude převedena na níže specifikovaný bankovní účet ClaimAir, Klient je povinen platit veškeré poplatky pramenící z takové platby.
  • Vlastník účtu: TW ClaimAir s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha, Česká Republika
  • Jméno banky: Deutsche Handelsbank
  • Země banky: Německo
  • IBAN: DE31 7001 1110 6050 0108 54
  • BIC: DEKTDE7GXXX

Jakmile je Klient informován o přijetí Kompenzace a vyzván k výběru způsobu platby, je povinen tak učinit do pěti pracovních dnů od data obdržení výzvy. Pokud Klient neodpoví nebo nereaguje na takovou výzvu po dobu delší třiceti dnů, má ClaimAir nárok na Provizi ve výši 100% Kompenzace a je oprávněn ponechat si i část Kompenzace, která by jinak byla převedena na účet Klienta. V takovém případě už není Klient oprávněn dále nárokovat takovou Platbu.

11 Povinnosti klienta

Klient se zaručuje, že poskytl správné informace a dokumenty.

Klient se zaručuje, že Nárok nebyl postoupen třetí osobě, že Nárok nebude uplatňovat jeho jménem jakákoliv další třetí strana a že ve stejné věci neprobíhají žádné soudní spory mezi Klientem a aerolinkou.

Klient se zavazuje, že bude spolupracovat s ClaimAir a že poskytne veškeré potřebné informace a dokumenty k vymáhání Nároku.

Jakmile je uzavřena Smlouva dle Části 3 – Uzavření smlouvy, Klient se zavazuje nepostoupit Nárok žádné třetí osobě, nevymáhat Nárok přes jakoukoliv třetí stranu, neprovádět právní kroky v příslušné záležitosti a nekomunikovat s Aerolinkou bez vědomí a souhlasu ClaimAir.

Pokud je uzavřena smlouva dle Části 3 – Uzavření smlouvy, a aerolinka vyplatí Kompenzaci přímo na Klientův účet, Klient je povinen informovat ClaimAir o takové situaci a zaplatit ClaimAir příslušnou Provizi a případně i související poplatky dle Části 9 – Provize a poplatky.

Klient se zavazuje k případnému odškodnění ClaimAir v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené výše.

12 Odstoupení od smlouvy

Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy během 14 dnů od uzavření bez udání jakéhokoliv důvodu. Smlouva se uzavírá dle Části 3 – Uzavření Smlouvy.

Klient je povinen písemně informovat ClaimAir o odstoupení od smlouvy (Část 16 - Komunikace a kontakt), a to např. použitím následujícího vzoru:

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy s ClaimAir uzavřené DATUM UZAVŘENÍ SMLOUVY a evidované pod číslem EVIDENČNÍ ČÍSLO.

Jméno Klienta
Adresa Klienta
Podpis Klienta
Datum podpisu

Při udělení plné moci Klient výslovně žádá o započetí služeb před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Již uhrazené poplatky za poskytnuté služby se nevracejí.

13 Ochrana osobních údajů

ClaimAir používá osobní údaje poskytnuté Klientem pouze za účelem poskytnutí sjednané služby a v souladu s příslušným zákonem na ochranu osobních údajů.

ClaimAir poskytne Klientovy osobní údaje třetím stranám pouze s Klientovým souhlasem nebo na základě povinnosti uložené zákonem, nebo správním či soudním rozhodnutím.

S veškerými nashromážděnými osobními údaji se zachází dle Zásad ochrany osobních údajů.

14 Duševní vlastnictví

Webová stránka, její obsah a její funkce jsou vlastnictvím ClaimAir a jsou chráněny mezinárodním autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím a dalším příslušným právem na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví.

15 Rozhodné Právo

Tyto Všeobecné podmínky stejně jako smluvní vztah mezi Klientem a ClaimAir se řídí právním řádem České Republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

ClaimAir není ve vztahu ke Klientům vázán žádnými podzákonnými nebo oborovými kodexy chování.

16 Komunikace a Kontakt

Veškerá komunikace mezi Klienty a ClaimAir probíhá v českém nebo anglickém jazyce, ledaže je konkrétním případě dohodnuto jinak.

Náklady vzniklé klientům při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Klienti mohou kontaktovat ClaimAir prostřednictvím Emailu: info@claimair.com, nebo poštou na doručovací adrese: ClaimAir s. r. o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha, Česká Republika.

Případné stížnosti spotřebitelů lze zaslat na ClaimAir, s. r. o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha, Česká Republika, nebo se přímo obrátit na orgán státního dozoru v České republice, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, která je rovněž centrem pro mimosoudní řešení sporů.

Potřebujete se na něco zeptat?
Napište nám